ŁADOWANIE STRONY

Dodatkowe kursy i kwalifikacje w zakresie psychologii i specjalizacji terapii uzależnień:

w 2014 r. - uczestniczyła w Warszawie w II Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii "Integracja w psychoterapii. Skuteczność i ograniczenia"

w 2011 r. – ukończyła szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego”

w 2011 r. – ukończyła szkolenie „Ochrona danych osobowych”

w 2011 r. – ukończyła szkolenie „Obsługa klienta”

w 2010 r. - uczestniczyła w Warszawie w Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii "Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać?"

w 2010 r. - ukończyła szkolenie "Tworzenie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

w 2009 r. - ukończyła specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych

w 2009 r. – była uczestniczką warsztatów pt. „Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim”

w 2009 r. -  uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez GWP poświęconych Dysleksji

w 2008 r. – uczestniczyła w seminarium „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

w 2008 r. - ukończyła szkolenie z zakresu „Działania w sytuacjach kryzysowych w szkole”

w 2008 r. - uczestniczyła w szkoleniu pt. „Praca z młodzieżą pijącą"

w 2008 r. - uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie „Kliniczne aspekty spożycia alkoholu w ciąży”

w 2007 r. - ukończyła szkolenie dla mediatorów zgodnie ze „Standardami szkolenia mediatorów” zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 591) zorganizowane i przeprowadzone przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, w tym wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, problemy komunikowania się

wykonanie: letras.pl