ŁADOWANIE STRONY

2017 r. – Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS  (czteroletnie studia podyplomowe)

2017 r - Uniwersytet SWPS w Warszawie w / z w Sopocie – Seksuologia Kliniczna (studia podyplomowe) (aktualnie realizuję).

2017 r. – Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie w/z w Sopocie (czteroletnie studia podyplomowe)

2013 r. - Gdański Uniwersytet Medyczny - kierunek Psychologia Kliniczna (studia podyplomowe).

2013 r. – specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej (trwa nadal)

2012  r. – Certyfikowane szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR)

2012 r. – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie w/z w Sopocie. Studia magisterskie Psychologia.

2011 r. – Certyfikowane Specjalistyczne szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień – Specjalista Terapii Uzależnień SP/0639/2011

2010 r. - Studium Prawa Europejskiego - Kurs Sądowy Kurator  Społeczny 2010 - prawo i praktyka

2005 r. - Uniwersytet Warszawski - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (studia podyplomowe)

2001 r. - Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii (studia podyplomowe)

2001 r. - Kurs Zarządzanie Opieką Zdrowotną - zatwierdzony przez Ministra Zdrowia

1998 r. - Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i pracy socjalnej(studia podyplomowe)

1991 r. - Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia magisterskie Teologia.

1986 r. - Studium Nauczycielskie w Gdyni

 

Dodatkowe kursy i kwalifikacje:

w 2017 r – uczestniczyła w kursie dotyczącym wprowadzenia do treningu mentalnego z elementami treningu interpersonalnego w wymiarze 50 godzin

w 2016 r. – brała udział w konferencji  szkoleniowej „Trudne pytania… dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”

w 2015 r. – ukończyła szkolenie doskonalące MMPI / MMPI – 2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników

w 2014 r. – brała udział w ogólnopolskiej konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatria Dzieci i Młodzieży: nowe diagnozy, nowe terapie”

w 2014 r. - uczestniczyła w Warszawie w II Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii "Integracja w psychoterapii. Skuteczność i ograniczenia"

w 2011 r. – ukończyła szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego”

w 2011 r. – ukończyła szkolenie „Ochrona danych osobowych”

w 2011 r. – ukończyła szkolenie „Obsługa klienta”

w 2010 r. - uczestniczyła w Warszawie w Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii "Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać?"

w 2010 r. - ukończyła szkolenie "Tworzenie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

w 2009 r. - ukończyła specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych

w 2009 r. – była uczestniczką warsztatów pt. „Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim”

w 2009 r. -  uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez GWP poświęconych Dysleksji

w 2008 r. – uczestniczyła w seminarium „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

w 2008 r. - ukończyła szkolenie z zakresu „Działania w sytuacjach kryzysowych w szkole”

w 2008 r. - uczestniczyła w szkoleniu pt. „Praca z młodzieżą pijącą"

w 2008 r. - uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie „Kliniczne aspekty spożycia alkoholu w ciąży”

w 2007 r. - ukończyła szkolenie dla mediatorów zgodnie ze „Standardami szkolenia mediatorów” zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 591) zorganizowane i przeprowadzone przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, w tym wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, problemy komunikowania się

w 2007 r. - ukończyła szkolenie dla mediatorów rodzinnych, w tym podstawy wiedzy o rodzinie, rodzina w sytuacji rozwodu, dysfunkcje rodziny

w 2004 r. - brała udział w konferencji szkoleniowej „Planowane kierunki zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przeciwdziałanie uzależnieniom po wejściu do Unii Europejskiej”

w 2003 r. – brała udział w konferencji „Kompleksowa pomoc rodzinie z problemem uzależnienia. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

w 2001 r. - ukończyła seminarium dydaktyczne „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”

w 2001 r. - ukończyła kurs „Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Gminie”

w 2000 r. - ukończyła zajęcia warsztatowe „Metoda dobrego startu”

w 1999 r. - ukończyła szkolenie z zakresu: trening umiejętności wychowawczych, strategie komunikacji i pomocy dziecku w rodzinie z problemem alkoholowym, techniki prowadzenia zajęć edukacyjno – wychowawczych, techniki prowadzenia ćwiczeń profilaktycznych

w 1998 r. – ukończyła szkolenie w zakresie „Trening umiejętności społecznych”

w 1998 r. - ukończyła szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. mapa problemów przemocy, relacje między sprawcą a ofiarą przemocy, zespół stresu pourazowego

w 1998 r. - ukończyła zajęcia seminaryjne dotyczące działalności gminnych komisji i realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnych społecznościach

w 1998 r. - ukończyła program psychoedukacyjny „Nasze spotkania”

w 1998 r. - ukończyła szkolenie z zakresu: mapa problemów przemocy w rodzinie, dynamika interakcji pomiędzy ofiarą a sprawcą, diagnoza problemu dziecka krzywdzonego, zasady udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przemocy, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwiązania prawne, organizacyjne

w 1997 r. - ukończyła program profilaktyczny „Drugi elementarz – czyli program siedmiu kroków”

 

 

 

ZATRUDNIENIE


od 2014 r. (aktualnie nadal) praca w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie na stanowisku Psychologa, Psychoterapeuty i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień

od 2014 r. (aktualnie nadal) praca w Ośrodku Psychoterapeutycznym „Terapia 24” w Kościerzynie na stanowisku Psychologa, Psychoterapeuty i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień oraz Kierownika Merytorycznego

od 2012 r. (aktualnie nadal) praca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku na stanowisku Psychologa, Psychoterapeuty i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień w całodobowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Smażynie

od 2011 r. (aktualnie nadal) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Józefa Byczkowska. Gabinet Psychologiczny. Mediacje.

od 2009 r. (aktualnie nadal) praca na stanowisku Psychologa, Psychoterapeuty i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień w NZOZ  CM "Kaszuby" w Kartuzach w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradni Leczenia Uzależnień i w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

od 2008 r. do 2012 r. praca na stanowisku pedagoga w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie

w 2003 r. praca na stanowisku nauczyciela - pedagoga w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach

od 1999 r. (aktualnie nadal) praca w samorządzie powiatowym na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Kartuzach

w 1999 r. praca na stanowisku inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

od 1998 r. do 2002 r. praca w samorządzie gminnym na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza Gminy Kartuzy ds. Uzależnień

od 1988 r. do 1999 r. praca dydaktyczna i pedagogiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach

od 1987 r. do 1988 r. praca dydaktyczna i pedagogiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach

 DODATKOWO

 

od 2015 r. (aktualnie nadal) zakwalifikowana jako Specjalista Uprawniony do Zbierania Informacji o Uzależnieniu Osób Oskarżonych w ewidencji Ministerstwa Sprawiedliwości

od 2014 r. (aktualnie nadal) członek Polskiego Towarzystawa Psychologicznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

od 2012 r. (aktualnie nadal) członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach – jako osoba odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  -  do 2017 r. natomiast jako członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach - nadal

od 2009 r. do 2010 r. członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach

od 2009 r. do 2013 r. powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach na stanowisko Społecznego Kuratora Sądowego


od 2007 r. (aktualnie nadal) przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku ustanowiona biegłym sądowym w zakresie spraw konsumenckich, komunikacji społecznej i pedagogiki a od 2012 również jako biegły sądowy z zakresu psychologii. Natomiast od 2014 roku powołana także jako biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia.

od 2007 r. (aktualnie nadal)  przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku wpisana na listę mediatorów sądowych (spraw rodzinnych, nieletnich, karnych i cywilnych)

od 1999 r. do 2004 r. – pełnienie funkcji jako Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach

wykonanie: letras.pl